top of page
pexels-polina-tankilevitch-4110403.jpg

TERMS & CONDITIONS

General Data Protection Regulation (GDPR) Privacy Policy

Ingangsdatum: 1 september 2023

1. Inleiding

ProvocaChic Studios Branding Agency ("ProvocaChic Studios", "wij", "ons" of "onze") zet zich in voor het beschermen van de privacy- en gegevensbeschermingsrechten van onze klanten, inclusief degenen die onze website bezoeken. Dit privacybeleid van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) schetst onze naleving van de AVG en onze praktijken met betrekking tot het verzamelen, verwerken en beschermen van persoonlijke gegevens.

2. Gegevensbeheerder

ProvocaChic Studios treedt op als gegevensbeheerder voor de persoonlijke gegevens die we verzamelen en verwerken in overeenstemming met dit beleid.

3. Informatie die we verzamelen

We verzamelen en verwerken persoonlijke gegevens voor legitieme doeleinden met betrekking tot het leveren van merkdiensten. De soorten persoonlijke gegevens die we kunnen verzamelen zijn onder meer:

 • Contactgegevens: Namen, e-mailadressen, telefoonnummers en postadressen.

 • Klantcommunicatie: Correspondentie en communicatie tussen klanten en ProvocaChic Studios.

 • Gebruiksgegevens: Informatie over hoe klanten onze website gebruiken, inclusief IP-adressen, browsertype en toegangstijden.

 • Google Analytics: We gebruiken Google Analytics om gegevens over websitegebruik te verzamelen en te analyseren, inclusief paginaweergaven, klikken en andere gebruiksinformatie. Google Analytics kan informatie verzamelen via cookies en soortgelijke technologieën. Voor meer informatie over Google Analytics en hoe het gegevens verzamelt en verwerkt, verwijzen wij u naar het Privacybeleid van Google.

 • Overige informatie: Alle andere informatie die klanten vrijwillig aan ons verstrekken.

4. Wettelijke basis voor verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van een of meer van de volgende rechtsgronden:

 • Contractuele noodzaak: Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de opdrachtgever of om op verzoek van de opdrachtgever stappen te ondernemen alvorens een overeenkomst aan te gaan.

 • Gerechtvaardigde belangen: De verwerking is noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen of die van derden, zoals het leveren en verbeteren van onze diensten.

 • Toestemming: Wij verkrijgen toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in specifieke situaties en klanten hebben het recht om hun toestemming op elk moment in te trekken.

5. Hoe wij uw gegevens gebruiken

Wij gebruiken de verzamelde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om onze merkdiensten te leveren en te onderhouden.

 • Om met klanten te communiceren over onze diensten.

 • Om het websitegebruik te analyseren en de functionaliteit en gebruikerservaring van onze website te verbeteren.

 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 • Om onze rechten en belangen te beschermen.

6. Gegevensoverdracht

We kunnen persoonlijke gegevens doorgeven aan derde partijen of dienstverleners, inclusief degenen die zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden, wanneer dit nodig is voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven. Wij zorgen ervoor dat dergelijke overdrachten voldoen aan de AVG-vereisten door passende waarborgen te implementeren, zoals standaardcontractbepalingen.

7. Gegevensbeveiliging

We implementeren passende technische en organisatorische maatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. Geen enkele methode van gegevensoverdracht via internet of elektronische opslag is echter volledig veilig en we kunnen geen absolute veiligheid garanderen.

8. Rechten van betrokkenen

Onder de AVG hebben individuen bepaalde rechten met betrekking tot hun persoonlijke gegevens, waaronder:

 • Recht op toegang: Het recht om bevestiging te krijgen of wij persoonsgegevens verwerken en, zo ja, toegang tot die gegevens.

 • Recht op rectificatie: het recht om correctie van onjuiste persoonsgegevens te verzoeken.

 • Recht op verwijdering: het recht om onder bepaalde omstandigheden de verwijdering van persoonsgegevens te verzoeken.

 • Recht op beperking van de verwerking: het recht om onder bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking te verzoeken.

 • Recht op gegevensportabiliteit: het recht om persoonlijke gegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat.

 • Recht van bezwaar: Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens op basis van legitieme belangen of voor direct marketingdoeleinden.

 • Recht om toestemming in te trekken: Als de verwerking gebaseerd is op toestemming, het recht om de toestemming op elk moment in te trekken, zonder dat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking ervan wordt aangetast.

9. Neem contact met ons op

Als u vragen, zorgen of verzoeken heeft met betrekking tot dit AVG-privacybeleid of de verwerking van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via:

ProvocaChic Studios Branding Agencycontact@ProvocaChic-Studios.com.

10. Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen dit AVG-privacybeleid bijwerken om wijzigingen in onze praktijken weer te geven of om andere operationele, juridische of regelgevende redenen. Het bijgewerkte beleid zal op onze website worden geplaatst en de ingangsdatum zal dienovereenkomstig worden herzien. We moedigen individuen aan om dit AVG-privacybeleid regelmatig te raadplegen.

Door onze website en diensten te gebruiken, stemt u in met de praktijken die worden beschreven in dit AVG-privacybeleid.

Laatst bijgewerkt: 25 september 2023

Terms and Conditions

1. De betrokken partijen en digitale handtekening

Dit contract ("Overeenkomst") wordt aangegaan tussen:

Hierna te noemen "ProvocaChic Studios" of "wij".

En

 • De cliënt

Hierna te noemen: de “Opdrachtgever”.

Deze overeenkomst wordt niet persoonlijk ondertekend, maar wordt door de klant geaccepteerd door de website te gebruiken en op 'Ik accepteer de algemene voorwaarden' te klikken. Als zodanig beschikt ProvocaChic Studios mogelijk niet over expliciete informatie over elke individuele klant.

2. Omvang van het werk

De reikwijdte van het werk, dat de specifieke diensten omvat die worden aangeboden door ProvocaChic Studios op het gebied van beeldende kunst (fotografie en videografie), grafisch ontwerp (huisstijlen, logo, visitekaartjes en productontwerp) en digitaal (webontwerp), zal nauwgezet worden gedefinieerd in afzonderlijke overeenkomsten of werkverklaringen. De Klant en ProvocaChic Studios komen onderling overeen dat al het ondernomen werk expliciet in deze documenten zal worden gespecificeerd.

3. Betaling

Betalingsvoorwaarden, bestaande uit aanbetalingseisen en betalingsmijlpalen, zullen uitgebreid worden vastgelegd in afzonderlijke overeenkomsten of werkoverzichten die zijn afgestemd op elk specifiek project. Algemene betalingsmijlpalen zijn onder meer:

 • Een aanbetaling van 25% voor de projectkosten vóór aanvang van de werkzaamheden voor Beeldende Kunst en Grafische Vormgeving.

 • Een aanbetaling van 50% als Web Design is inbegrepen.

 • Volledige betaling is verplicht bij voltooiing van het project.

4. Onderzoek en beëindiging van de samenwerking

Alle eerste vragen en gesprekken zijn vrijblijvend voor beide partijen. In het geval dat ProvocaChic Studios of de Klant problemen constateert binnen de samenwerking, behoudt elke partij zich het recht voor om de samenwerking vrijblijvend te beëindigen. In geval van beëindiging op initiatief van een van de partijen:

 • Indien ProvocaChic Studios de beëindiging initieert en er geen werkzaamheden zijn uitgevoerd, zal een volledige terugbetaling van de eventueel betaalde aanbetaling of vergoedingen aan de Klant worden gedaan.

 • Indien ProvocaChic Studios na aanvang van de werkzaamheden tot beëindiging overgaat, wordt restitutie berekend op basis van de tot dan verrichte werkzaamheden.

 • Indien de Klant tot opzegging overgaat, wordt restitutie berekend op basis van de tot dan verrichte werkzaamheden.

5. Feedback, herzieningen en goedkeuringen

ProvocaChic Studios is toegewijd aan het geven van feedback en herzieningen totdat de klant tevreden is met het uiteindelijke resultaat, zoals bepaald in de afzonderlijke overeenkomst of werkverklaring.

6. Beëindiging van het contract

In geval van contractbeëindiging:

 • Beide partijen behouden het recht om de overeenkomst te beëindigen indien een van beide partijen de werkzaamheden niet kan voltooien of wanneer een van de partijen de werkzaamheden na aanvang van het project wil stopzetten.

 • ProvocaChic Studios behoudt zich het recht voor om het contract te beëindigen als de klant niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt.

7. Privacy en vertrouwelijkheid

ProvocaChic Studios verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van alle klantinformatie en bedrijfseigen gegevens, inclusief bedrijfsgeheimen, te beschermen. Tegelijkertijd is de Klant verplicht de bedrijfsgeheimen en vertrouwelijke informatie van ProvocaChic Studios te beschermen.

8. Eigendom en huurwerk

De Klant wordt eigenaar van het werk, inclusief de volledige broncode van de site. ProvocaChic Studios kan de Klant verzoeken een copyrightvermelding op zijn site op te nemen of een 'Ontworpen door'-credit met een link naar de ProvocaChic Studios-website voor potentiële klantverwijzingen. Bovendien kan ProvocaChic Studios in het contract toestemming vragen om de site in haar portfolio te presenteren, maar alleen met expliciete bevestiging van de Klant en beperkt tot fotografie, videografie, webdesign en grafische ontwerpvoorbeelden.

9. Garanties

ProvocaChic Studios biedt de garantie dat eventuele storingen in het project, toegeschreven aan de programmering of het ontwerp van het werk, binnen een periode van drie tot vier maanden na oplevering kosteloos zullen worden verholpen en ondersteund. De Klant erkent echter de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en het onderhoud van zijn website zodra deze is opgeleverd. Eventuele schade of problemen die voortkomen uit incidenten die buiten het bereik van de diensten van ProvocaChic Studios vallen, zoals hacking of malware, zijn de verantwoordelijkheid van de Klant om aan te pakken en te repareren.

10. Intellectuele rechten

De gehele inhoud van het Platform, inclusief de teksten, afbeeldingen, logo’s, knoppen, afbeeldingen, code, database en iconen, is intellectueel eigendom van ProvocaChic Studios en wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten en de rechten van de producent. van een databank.

Het ontwerp van het platform (plan, keuze en indeling van de secties, organisatie van de data, ...) wordt beschermd door het wettelijk beleid inzake auteursrecht. ProvocaChic Studios verbiedt het hergebruik van de gehele inhoud van het platform of van een kwalitatief of kwantitatief deel daarvan. De Belgische wet van 31 augustus 1998 betreffende de rechtsbescherming van databanken (omzetting van de Europese Richtlijn nr. 96/9/EG) bepaalt dat inbreuk op deze rechten onderworpen is aan straffen die kunnen oplopen tot een boete van € 500.000 en, in geval van herhaling , tot 2 jaar gevangenisstraf.

Met dit document verleent ProvocaChic Studios de gebruiker van het Platform op elk moment en zonder reden een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en herroepbare licentie om de inhoud op een computer te openen, weer te geven en te downloaden met als enig doel deze inhoud te raadplegen. De gebruiker mag ook een kopie afdrukken van de inhoud die op het Platform wordt weergegeven, uitsluitend voor persoonlijk gebruik, op voorwaarde dat hij de inhoud van het Platform op geen enkele manier wijzigt en dat hij alle toeschrijvingen van auteurschap en oorsprong van het platform behoudt. Reproductie is daarom alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik en als persoonlijke kopie in de zin van de auteurswet.

Als u nog vragen heeft of aanvullende herzieningen nodig heeft, kunt u deze gerust stellen.

11. Juridische jurisdictie

Bij juridische geschillen of problemen wordt voor de oplossing gebruik gemaakt van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

12. Digitale handtekening

Deze overeenkomst wordt door de Klant digitaal aanvaard door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en door gebruik te maken van de website

bottom of page